Gebruiksvoorwaarden

Tussen u als gebruiker resp. gebruikster van mijn.digitalSTROM (u of gebruiker resp. gebruikster) en aizo AG, Brandstrasse 33, 8952 Schlieren, Zwitserland (wij, ons, etc.) geldt het volgende:

1.    Toepassingsgebied1.1.    Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op onze diensten, die wij u in verband met het digitalSTROM-systeem (zoals beschreven onder punt 2) ter beschikking stellen. Voorzover u over eigen voorwaarden beschikt of die wilt laten gelden, wordt dat door ons bij deze uitdrukkelijk afgewezen, zodat zij niet van toepassing zijn. Het voorgaande geldt, tenzij een onderling overeenstemmende afwijkende schriftelijke regeling wordt getroffen.

1.2.    Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht, behoudens indien daarvan uitdrukkelijk is afgeweken, ongeacht of u het complete digitalSTROM-systeem (zoals onder punt 2 beschreven) gebruikt of slechts delen daarvan.

1.3.    Voor de appartementen, de afzonderlijke vertrekken, gebouwen of onroerende zaken waarin u het digitalSTROM-systeem of delen daarvan gebruikt, wordt door ons verder het algemene begrip ruimtes gebruikt. Voor zover e sprake is van uw ruimtes, geven wij aan dat wij ervan uitgaan dat u het digitalSTROM-systeem slechts in zoverre gebruikt als u daartoe het recht hebt (ongeacht wie eigenaar is van de betreffende ruimtes).

1.4.    Indien u het digitalSTROM-systeem gebruikt voor ruimtes die u niet zelf bewoont, rusten op u mogelijkerwijs bijzondere plichten jegens de personen die zich in die ruimtes bevinden. Neem in voorkomend geval a.u.b. de aanwijzingen onder punt 18.6 in acht.

1.5.    Wanneer u handelt als consument, gelden deels andere regels als wanneer u handelt als ondernemer. Bij de desbetreffende punten wordt daarop in deze gebruiksvoorwaarden gewezen. Als consument geldt elke natuurlijke persoon die een verbintenis aangaat met een doel dat niet aan de uitoefening van zijn bedrijf of zijn zelfstandige beroep kan worden toegerekend. Wie echter handelt in uitoefening van zijn zelfstandige beroep of bedrijf, wordt jegens ons geacht te handelen als ondernemer.

2.    Overzicht van het digitalSTROM-systeem2.1.    Het digitalSTROM-systeem bestaat met name uit de volgende bestanddelen:
 • bij u ter plaatse gebruikte digitalSTROM-componenten, namelijk de digitalSTROM-server (dSS) en de digitalSTROM-aansluitingen (verder samen genoemd de digitalSTROM-componenten);
 • Applicaties die u op uw digitalSTROM-server kunt laden (server-apps);
 • digitalSTROM-applicaties die u op uw mobiele toestel (Smartphone, Tablet) kunt downloaden (mobile-apps);
 • het onder punt 5 nader beschreven online-aanbod (mijn.digitalSTROM);
 • overige diensten die wij in de bovengenoemde diensten of digitalSTROM-componenten integreren (speciale diensten).

2.2.    Wij bieden u het digitalSTROM-systeem aan, om u meer mogelijkheden te geven om lokale elektrische eindapparatuur in uw ruimtes met behulp van rechtmatig gebruikte digitalSTROM-componenten te gebruiken. Dit in het kader van building automation (building automation voor eigen gebruik in uw ruimtes).

2.3.    digitalSTROM-componenten worden rechtmatig gebruikt indien u ze via rechtmatige kanalen hebt verkregen, indien de digitalSTROM-componenten voldoen aan de actueel geldende certificeringen (namelijk ”dS READY“ van de digitalSTROM-Allianz) en indien u de digitalSTROM-componenten slechts gebruikt voor zover u daartoe gerechtigd bent.

3.    dSS en Server-Apps3.1.    U heeft met gebruikelijke browsersoftware via een netwerkkabel locaal toegang tot uw dSS. In uw browser is het sturingspaneel te zien waarmee u de door u gewenste extensies van de dSS (Server-Apps) kunt activeren of deactiveren en waarmee u verdere instellingen kunt doen.

3.2.    Door de veelheid van mogelijkheden die het sturingspaneel u biedt, beschikt u over een grote mate van controle over hoe uw gegevens worden gebruikt. Zorg voor een verantwoordelijke omgang met uw selectiemogelijkheden. Wij vertrouwen erop dat u de instellingen aanpast aan uw persoonlijke behoeften en bepaalde instellingen die u niet (meer) nodig heeft deactiveert of aanpast.

4.    Mobile-Apps4.1.    Om via uw mobiele toestel (smartphone of tablet) toegang tot uw dSS te krijgen, moet u daarvoor eerst in de dSS autorisatie verlenen. U kunt daar uw smartphone of uw tablet activeren of deactiveren en verdere instellingen doen.

4.2.    Aanvullende instellingen kunt u daarna doen via uw mobiele toestel of in mijn.digitalSTROM.

5.    mijn.digitalSTROM5.1.    mijn.digitalSTROM is het platform om rechtmatig gebruikte digitalSTROM-componenten te beheren en aan te sturen. Wij exploiteren mijn.digitalSTROM met behulp van een technisch beveiligde serverinfrastructuur die u via internet kunt bereiken onder http://digitalSTROM.com. Zodra u met goed gevolg een user account heeft aangemaakt bij mijn.digitalSTROM, krijgt u toegang tot de daar beschikbare selectiemogelijkheden. Om via mijn.digitalSTROM toegang te kunnen krijgen tot uw dSS, moet u daarvoor eerst in de dSS een autorisatie verlenen.

5.2.    mijn.digitalSTROM herkent en documenteert gebeurtenissen in stroomcircuits in uw ruimtes waarin een of meer digitalSTROM-aansluitingen zijn geïnstalleerd en biedt u de mogelijkheid deze aan te sturen (verandering van de helderheid van een lamp; door de gebruiker gedefinieerde lichtstemmingen in ruimtes ter plaatse, de selectie ervan door de gebruiker, etc.). Om volledig gebruik te kunnen maken van mijn.digitalSTROM dient de netwerkverbinding van de dSS met het internet ononderbroken in stand worden gehouden.

5.3.    De basisfunctie van mijn.digitalSTROM is de mogelijkheid om zich decentraal (bv. via een smartphone of een computer van buiten uw ruimtes) toegang te verschaffen tot de dSS in uw ruimtes en op die manier digitalSTROM-aansluitingen aan te sturen. Dit is de basis waarop de overige in het kader van mijn.digitalSTROM aangeboden functionaliteiten voortbouwen.

5.4.    mijn.digitalSTROM is bestemd om samen met geautoriseerde producten te worden gebruikt. Geautoriseerde producten zijn die producten die zoals aangegeven door ons (op http://www.digitalstrom.com) voor gebruik in combinatie met mijn.digitalSTROM worden aangeboden.

5.5.    Tenzij uit een bestelling die binnen mijn.digitalSTROM is geplaatst uitdrukkelijk een afwijkende of aanvullende omvang met betrekking tot de overeengekomen prestatie blijkt, wordt de aan u ter beschikking gestelde prestatie geacht in overeenstemming te zijn met de prestatie als overeengekomen in de zin van deze gebruiksvoorwaarden.

5.6.    Gedurende de looptijd van de overeenkomst zullen wij mijn.digitalSTROM gelet op de relevante technische en organisatorische randvoorwaarden steeds actueel en toepasbaar houden. Om de kwaliteitsstandaard te waarborgen, maar eveneens met het oog op technische of economische ontwikkelingen, hebben wij het recht om mijn.digitalSTROM en de daarmee aangeboden diensten en functies te allen tijde uit te breiden of aan te passen.

6.    Speciale dienstenIn het kader van het digitalSTROM-systeem kunnen wij diverse speciale diensten aanbieden. Speciale diensten kunt u zowel via mijn.digitalSTROM als via instellingen in de dSS of in Mobile-Apps bestellen, afzonderlijk of als bundle, het een en ander afhankelijk van uw wens.

7.    Beschikbaarheid van mijn.digitalSTROM en van Mobile-Apps7.1.    Het is technisch gezien niet haalbaar de beschikbaarheid van mijn.digitalSTROM of van Mobile-Apps voor honderd procent te garanderen. Wij ondernemen evenwel alle moeite om, met de ons ter beschikking staande middelen en binnen de perken van dat wat economisch haalbaar is, mijn.digitalSTROM en de door ons aangeboden Mobile-Apps constant beschikbaar te houden.

7.2.    Wij behouden ons het recht voor om individuele servers in de gebruikte serverinfrastructuur voor onderhoudsdoeleinden uit te schakelen en daarmee de beschikbaarheid van het digitalSTROM-systeem tijdelijk geheel of ten dele te beperken. Indien mogelijk worden onderhoudswerkzaamheden door ons vooraf aangekondigd.

8.    Verdere diensten


Voor wat betreft de inhoud van afzonderlijk overeengekomen diensten gelden uitsluitend de in het individuele geval getroffen afspraken alsmede in aanvulling daarop hetgeen wij daarvoor eventueel op onze website bekend maken.

9.    Gebruiksrecht van het digitalSTROM-systeem9.1.    Behoudens het onder punt 9.2 bepaalde heeft u overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden het niet-exclusieve, tot de duur van de overeenkomst beperkte, niet-overdraagbare en niet-sublicentieërbare recht om de door u overeenkomstig punt 2.2 verworven elementen van het digitalSTROM-systeem voor building automation voor eigen doeleinden in uw ruimtes overeenkomstig hun bestemming te gebruiken (gebruiksrecht).

9.2.    Voor afzonderlijke elementen van het digitalSTROM-systeem kunnen in deze gebruiksvoorwaarden of in een aparte regeling aanvullende of beperkende voorwaarden worden gesteld.

9.3.    Behoudens het bepaalde in punt 9.2 geeft punt 9.1 een limitatieve regeling van uw gebruiksrecht. Een verdergaand gebruik van het digitalSTROM-systeem is niet toegestaan.

9.4.    Voor zover wij u elementen van het digitalSTROM-systeem kosteloos aanbieden, verkrijgt u voor deze elementen een gebruiksrecht,

 • in het geval van mijn.digitalSTROM: na het succesvol openen van uw user account in mijn.digitalSTROM, in omvang van het abonnement;
 • in het geval van Server-Apps of Mobile-Apps: na het downloaden op de dSS of op het mobiele toestel, in de voor u geactiveerde omvang;
 • in het geval van speciale diensten: na de activering van de dienst, in de voor u geactiveerde omvang.

9.5.    Indien u elementen van het digitalSTROM-systeem tegen betaling ontvangt, verkrijgt u uw gebruiksrecht na volledige betaling van de voor de looptijd van het voorgenomen gebruik verschuldigde vergoedingen.

10.    Intellectuele eigendom10.1.    Door het digitalSTROM-systeem te gebruiken, erkent u dat de (intellectuele) eigendomsrechten ten aanzien van het digitalSTROM-systeem (en zijn elementen) ons (of onze contractpartners) toekomen. Dit geldt met name ook voor alle digitalSTROM-componenten, mijn.digitalSTROM, Server-Apps en Mobile-Apps alsook voor de speciale diensten.

10.2.    U mag mijn.digitalSTROM niet ten dele of in zijn geheel kopiëren, verder distribueren of door middel van framing of andere methoden toegankelijk maken. In geen geval is het toegestaan niet openbare content buiten mijn.digitalSTROM openbaar te maken. Het is in het bijzonder verboden uw user account bij mijn.digitalSTROM ten behoeve van derden te gebruiken. U mag informatie in mijn.digitalSTROM of andere aspecten van mijn.digitalSTROM niet terugontwikkelen (reengineering), systematisch verzamelen of in zijn gezamenlijkheid opslaan.

10.3.    Punt 10.2 is van overeenkomstige toepassing voor Mobile-Apps.

11.    Met wachtwoord beveiligde toegang11.1.    Wij verlenen u via internet een door een wachtwoord beveiligde toegang tot mijn.digitalSTROM. Om de veiligheid van uw informatie bij de overdracht te beschermen, maken wij voor het coderen van de door u doorgegeven informatie gebruik van een veilig overdrachtsprotocol (Secure Sockets Layer, SSL / Transport Layer Security, TLS).

11.2.    U verplicht zich ertoe om uw toegangsgegevens niet aan onbevoegden te openbaren. U bent er verantwoordelijk voor de zorgvuldige bewaring van uw toegangsgegevens zodat deze ontoegankelijk zijn voor derden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die u op grond van misbruik of verlies van uw toegangsgegevens (gebruikersidentificatie, wachtwoord) mocht lijden.

12.    Persoonsgegevens in het user account12.1.    Voor de nakoming van onze contractuele verplichtingen registreren en verwerken wij de daarvoor noodzakelijke gegevens met betrekking tot uw persoon (user-ID, user data en gebruiksgegevens). Wij behandelen deze gegevens vertrouwelijk.

12.2.    Wij slaan alle met betrekking tot uw persoon verzamelde gegevens op in uw user account. Het user account combineert gegevens omtrent uw persoon die zowel u als wij nodig hebben om de contractuele relatie tussen u en ons te kunnen overzien en beheren (bv. uw contactgegevens, uw bestellingen en uw betalingen). Wij behouden ons het recht voor om registraties zonder opgaaf van redenen te weigeren.

12.3.    U verplicht zich ertoe bij de registratie juiste gegevens te verstrekken en uw gegevens in het user account up to date te houden.

12.4.    Uw contractuele relatie met ons en uw user account zijn niet overdraagbaar.

12.5.    Elke gebruiker mag per geïnstalleerde dSS altijd slechts eenmaal geregistreerd staan.

12.6.    Wij behouden ons het recht voor uw user account te verwijderen indien u gedurende een periode van meer dan twaalf maanden uw user account niet meer gebruikt (log-in) en het ook na ons dienovereenkomstig verzoek per e-mail aan het in het user account aangegeven e-mailadres niet binnen een maand gebruikt. Wij behouden ons in dat geval het recht voor uw user account te verwijderen.

13.    Verdere gegevens in mijn.digitalSTROM, op stationaire apparatuur en op mobiele toestellen13.1.    mijn.digitalSTROM is een systeem dat voor een juist gebruik is aangewezen op (door u) verschafte informatie. In mijn.digitalSTROM is dienovereenkomstig op verschillende plekken, in aanvulling op het user account, informatie te vinden over de plaats waar het systeem wordt ingezet, de gebruiker, de door hem benutte ruimtes en de voorkeuren van de gebruiker:

 • Configuratiegegevens (statisch / door de gebruiker vastgelegd)
 • Dynamische informatie (dynamisch / bij gebruik)
 • Gegevens over de toepassing van speciale diensten of Apps (dynamisch / bij gebruik)
 • Storingsmeldingen en andere systeemgebeurtenissen met betrekking tot de gebruiker (dynamisch / bij gebruik)

mijn.digitalSTROM synchroniseert deze informatie met de dSS. Daartoe controleren wij periodiek de verbinding tussen mijn.digitalSTROM en uw dSS server. Deze informatie is gekoppeld aan uw user account.

13.2.    Daarnaast slaat mijn.digitalSTROM nog meer gegevens op die, op grond van de geïsoleerde wijze waarop wij die onder ogen krijgen, niet zijn te herleiden tot de individuele gebruiker:

 • statistische gegevens
 • systeemgegevens

13.3.    Onze privacyvoorwaarden geven een gedetailleerde beschrijving van de gegevensverwerking die plaatsvindt in verband met uw gebruikmaking van het digitalSTROM-systeem.

13.4.    Hiermee stemt u in met de gegevensverwerking als beschreven in de punten 13.1 – 13.3.

13.5.    Wij kunnen voor afzonderlijke diensten aanvullende bepalingen opnemen, die in aanvulling op de algemene privacyvoorwaarden gelden.

14.    Opslagduur van in mijn.digitalSTROM opgeslagen persoonsgegevens14.1.    Wij slaan de overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden in mijn.digitalSTROM opgeslagen persoonsgegevens niet langer op dan tot op het moment waarop het user account wordt verwijderd (punt 14.2).

14.2.    Het user account wordt verwijderd op initiatief van u of van ons (overeenkomstig punt 20.3) dan wel binnen twee maanden na opzegging van de op basis van deze gebruiksvoorwaarden aangegane contractuele relatie.

14.3.    Indien u wilt dat persoonsgegevens worden verwijderd die u eerder in mijn.digitalSTROM heeft ingevoerd, verzoeken wij u via service@digitalstrom.com contact met ons op te nemen. Wij behouden ons voor aanvullende mogelijkheden te scheppen voor het verwijderen van gegevens. Indien u bepaalde informatie uit mijn.digitalSTROM laat verwijderen, worden deze instellingen zonodig met de dSS gesynchroniseerd, wat tot gevolg kan hebben dat de betreffende gegevens op uw dSS worden gewist.

15.    Handelwijze bij verhuizing of verkoop15.1.    Indien u verhuist of uw onroerende zaak verkoopt van waaruit u mijn.digitalSTROM gebruikt, moet u de verbinding van uw user account met mijn.digitalSTROM met de digitalSTROM-componenten in de achtergelaten ruimtes verbreken. Indien u niet aan deze voorwaarde voldoet, is dit voor uw eigen rekening en risico. Om de verbinding te verbreken moet u het MAC-adres van uw dSS in mijn.digitalSTROM, en eventueel van uw Mobile-App, wissen.

15.2.    Indien u een locale infrastructuur van een rechtsvoorganger overneemt, moet u ervoor zorgen dat u in de dSS wachtwoorden en toegangsautorisaties terugzet of opnieuw aanmaakt, teneinde het gebrek in de beveiliging dat anders blijft bestaan (ontbrekende of gebrekkige wachtwoordbeveiliging) te sluiten.

16.    Betaling van vergoedingen16.1.    Tenzij iets anders is bepaald, verlenen wij u gedurende de looptijd van de overeenkomst een kosteloos gebruiksrecht op mijn.digitalSTROM, in de zin van en in overeenstemming met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

16.2.    Voor het geval dat wij conform uw wens prestaties tegen betaling voor u verrichten, gaat u hiermee de verplichting aan de daarvoor overeengekomen vergoedingen (namelijk abonnementsprijzen of de prijs voor het installeren van een app, etc.) te betalen en eventuele verdere kosten (bv. terugkomende kosten, kosten voor inrichting, scholing, etc.) (hierna samen genoemd de vergoedingen). De hoogte van de vergoedingen is in dat geval opgenomen in het betreffende aanbod.

16.3.    Tenzij anders overeengekomen, dienen onze facturen binnen 20 dagen te worden voldaan. Behoudens afwijkende afspraken zijn de door ons aangegeven prijzen altijd exclusief eventueel te betalen btw en onkosten.

16.4.    Wij behouden ons het recht voor om overeengekomen vergoedingen eenzijdig te verhogen. Dergelijke verhogingen zullen door ons op redelijke termijn en minstens vier weken van tevoren aangekondigd worden. Totdat de verhoging van de vergoeding overeenkomstig onze mededeling van kracht wordt heeft u het recht om de contractuele relatie met ons per ingang van dat tijdstip te beëindigen.

16.5.    De opschorting van de toegang tot mijn.digitalSTROM, evenals de beëindiging van de op basis van deze gebruiksvoorwaarden bestaande contractuele relatie, ontslaan u niet van de plicht tot betaling van eventueel reeds opeisbaar geworden vergoedingen, waartoe u op grond van hetgeen tussen ons is overeengekomen verplicht bent.

16.6.    U verplicht zich ertoe gebreken en technische storingen onverwijld schriftelijk aan ons te melden. U dient daarbij onze aanwijzingen in verband met de analyse van het probleem, voorzover dat redelijkerwijs van u kan worden gevergd, in acht te nemen en alle voor het verhelpen van de storing benodigde informatie waarover u beschikt aan ons door te geven.

17.    Recht van opzegging door de consumentAls u een consument in een land in de Europese Unie bent, heeft u het recht zich terug te trekken uit het huidige contract en/of een bestelling geplaatst via http://www.digitalstrom.com. Dit kan op de volgende wijze

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden.

Het herroepingsrecht geldt niet indien er uit hoofde van de overeenkomst (met u instemming en/of op uw verzoek) reeds diensten zijn verleend voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (aizo AG, Brandstrasse 33, CH-8952 Schlieren, service@digitalstrom.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te ontbinden. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar u bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping


Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan [hier dient u uw naam, adres en, indien van toepassing, uw fax en e-mailadres in te vullen]:

- Ik/Wij [*] deel/delen [*] u hierbij mede dat ik/wij [*] onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst [*] herroep/herroepen [*]

- Besteld op [*]/Ontvangen op [*]

- Uw naam/namen

- Uw adres

- Uw handtekening (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

- Datum

[*] Doorhalen wat niet van toepassing is.


18.    Plichten van de gebruikerU aanvaardt vervolgens de volgende verplichtingen:

18.1.    U betaalt ons de vergoedingen die u aan ons verschuldigd bent binnen de termijn voor betaling.

18.2.    U maakt geen gebruik van het platform op een wijze die niet is toegestaan.

18.3.    U bent er verantwoordelijk voor dat u de internetverbinding met de dSS niet onderbreekt.

18.4.    U beveiligt de door u in uw ruimtes gebruikte middelen voor informatieverwerking en uw informaticasystemen tegen toegang door onbevoegden (met name door middel van beveiligingsinstellingen van de toegepaste browsers, installatie van een firewall, actuele virusbeveiligingssoftware, regelmatige back-ups van gegevens) en zorgt voor een beveiliging van de fysieke toegang).

18.5.    U komt uw verplichtingen tot het verbreken van de verbinding van uw user account overeenkomstig punt 15 na.

18.6.    Indien u de ruimtes waarin de digitalSTROM-componenten zijn geïnstalleerd niet zelf of niet alleen benut, dient u ervoor te zorgen dat de belangen van andere personen door uw gebruikmaking van het digitalSTROM-systeem niet op onrechtmatige wijze worden geschaad; u dient met name:

 • indien u werkgever/werkgeefster bent, uw medewerkers die zich in de betreffende ruimtes bevinden behoorlijk te informeren over de toepassing van het digitalSTROM-systeem. U mag het gedrag van werknemers op hun werkplek niet observeren.
 • indien u verhuurder/verhuurdster bent of de ruimtes anderszins aan derden ter beschikking stelt, uw huurders behoorlijk te informeren over de toepassing van het digitalSTROM-systeem en eventueel de toestemming van uw huurders verkrijgen. Indien u bv. systematisch de tijdstippen registreert waarop de huurders de ruimtes betreden en verlaten, kan dat een inbreuk betekenen op de rechten van deze personen.
 • indien u met andere personen regelmatig in de ruimtes verblijft, ervoor te zorgen dat u of anderen niet op zodanige wijze gebruik maken van de digitalSTROM-systemen dat de gebruikers van de ruimtes daardoor niet in hun rechtmatige belangen worden geschaad.

Op basis van de bij u ter plaatse toepasselijk recht dienen, ter bescherming van de belangen van uw medewerkers, huurders of medebewoners eventueel nog verdergaande maatregelen te worden getroffen respectievelijk aanpassingen te worden doorgevoerd.


19.    Technische voorzieningenWij hebben het recht om technische voorzieningen te treffen waardoor een oneigenlijk gebruik van mijn.digitalSTROM ontdekt en vervolgd of verhinderd kan worden. Wij zijn met name bevoegd om digitale beveiligingsmechanismen (DRM) tegen illegaal kopiëren e.d. in te voeren.

20.    Sluiting van de overeenkomst, looptijd en beëindiging20.1.    De contractuele relatie tussen ons en u kan op verschillende wijzen tot stand komen:

 • indien u digitalSTROM-componenten verwerft en in uw ruimtes installeert is in eerste instantie de betreffende overeenkomst inzake de verwerving en de daarin toepasselijk verklaarde voorwaarden relevant. De onderhavige gebruiksvoorwaarden zijn aanvullend toepasselijk indien dat in de overeenkomst inzake de verwerving wordt bepaald;
 • indien u bovendien een user account bij mijn.digitalSTROM opent, komt in elk geval een overeenkomst op basis van de onderhavige gebruiksvoorwaarden tot stand;
 • indien u een Mobile-App op uw mobiele toestel installeert, zijn de onderhavige voorwaarden aanvullend toepasselijk doordat daar in de Mobile-App naar wordt verwezen;
 • indien u Server-Apps op uw dSS installeert, zijn de onderhavige voorwaarden toepasselijk.

20.2.    De contractuele relatie overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden is van onbepaalde duur, behoudens het bepaalde onder de punten 20.3 en 20.4.

20.3.    De contractuele relatie overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden eindigt:

 • op het tijdstip waarop u uw user account uit mijn.digitalSTROM verwijdert;
 • op het tijdstip volgens punt 16.4, indien u van uw daar omschreven bijzondere recht van opzegging gebruik maakt (eenzijdige verhoging van eventuele vergoedingen);
 • op het tijdstip waarop wij uw user account verwijderen op de voet van punt 12.6;
 • in geval van overlijden (overdracht door erfopvolging is uitgesloten);
 • op het tijdstip waarop u of wij de contractuele relatie met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden opzeggen (regelmatige beëindiging);
 • op het tijdstip waarop u of wij de contractuele relatie wegens dringende redenen op staande voet opzeggen (buitengewone beëindiging).

20.4.    Wij kunnen speciale diensten, Server-Apps en Mobile-Apps op elk willekeurig tijdstip deactiveren zonder daarmee de contractuele relatie zelf te beëindigen.

21.    Opschorting van de contractuele relatie resp. de toegang tot mijn.digitalSTROM21.1.    Wij hebben het recht de toegang tot mijn.digitalSTROM zonder voorafgaande aankondiging op te schorten of de toegang tot bepaalde functies van mijn.digitalSTROM te beperken, indien

 • u (herhaaldelijk) inbreuk maakt op het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden, met name op het bepaalde in punt 15;
 • u met de betaling van opeisbare vergoedingen voor mijn.digitalSTROM alsmede voor eventuele verdere diensten of dienstverrichtingen in verzuim bent;
 • de ongehinderde uitvoering van mijn.digitalSTROM, van Mobile-Apps of andere digitalSTROM-componenten in gevaar wordt gebracht door omstandigheden waarvoor u het risico draagt.

21.2.    In geval van opschorting op de voet van het onderhavige punt 20.4 zijn wij niet verplicht reeds betaalde vergoedingen te restitueren.

21.3.    Ook als wij uw toegang tot mijn.digitalSTROM reeds op grond van een bepaalde gebeurtenis hebben opgeschort, belet ons dat niet in ons recht om de overeenkomst op de voet van punt 20.3 te beëindigen.

22.    Garantie

22.1.    Indien de gebruiker handelt als consument, geldt de wettelijke regeling.

22.2.    Indien de gebruiker handelt als ondernemer, vormt een niet-wezenlijk gebrek geen grond voor vorderingen wegens gebreken; aanvullend geldt het volgende: indien vorderingen wegens gebreken bestaan, is het ter keuze van ons hoe wij het gebrek herstellen (wijze van herstel). Er geldt een verjaringstermijn van een jaar na overgang van het risico, waarbij de verjaring niet wordt gestuit door onze levering in het kader van onze aansprakelijkheid voor gebreken van een vervangend product.

22.3.    In aanvulling op punt 22.2 geldt het volgende: Voorzover wij in het kader van mijn.digitalSTROM diensten van derden doorleveren, wordt hiermee elke garantie door ons volledig uitgesloten. De op basis van een garantie in verband met degelijke diensten van derden ontvangen prestaties, geven wij echter door aan de klant. Op ons rusten geen garantieverplichtingen die het voorgaande te boven gaan.

23.    Aansprakelijkheid23.1.    Wij zijn aansprakelijk voor vergoeding van schade en gemaakte kosten op grond van vorderingen uit overeenkomst, oneigenlijke overeenkomst, de wet en ook onrechtmatige daad, op de voet van het bepaalde in de punten 23.2-23.3. Voor het overige wordt elke aansprakelijkheid door ons uitgesloten.

23.2.    Wij zijn op elke rechtsgrond onbeperkt aansprakelijk

 • in geval van opzet of grove onachtzaamheid,
 • bij het door onachtzaamheid of opzet veroorzaken van schade aan lijf, leven of gezondheid,
 • op grond van dwingende aansprakelijkheid zoals bv. op basis van de wet productaansprakelijkheid.

23.3.    In het geval van inbreuk op een wezenlijke contractuele verplichting, blijft onze aansprakelijkheid beperkt tot de aan de aard van de overeenkomst inherente typische, voorzienbare schade, tenzij wij op de voet van punt 23.2 onbeperkt aansprakelijk zijn. Wezenlijke contractuele verplichtingen zijn bv. plichten zonder nakoming waarvan een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst niet mogelijk is en waarvan de gebruiker in alle redelijkheid mag verwachten dat zij zullen worden vervuld. De naar aard van de overeenkomst wezenlijke verplichtingen zijn dus die, welke ons door de overeenkomst worden opgelegd met het oogmerk om een bevordering van het doel van de overeenkomst te bereiken.

23.4.    De bovenstaande regelingen met betrekking tot de aansprakelijkheid gelden ook voor onze aansprakelijkheid voor de gedragingen van ons bij de nakoming van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen en wettelijke vertegenwoordigers.

23.5.    Wij sluiten dan ook elke aansprakelijkheid uit voor schade die hoofdzakelijk of uitsluitend aan de gebruiker is toe te rekenen, zoals schade door incompatibiliteit van de door de gebruiker ingezette eindapparatuur bij het digitalSTROM-systeem, onderbreking van de overdracht van gegevens aan de gebruiker door diens provider, deactivering van noodzakelijke cookies of schade die voortvloeit uit een gebrekkige toegangsbeveiliging van de kant van de gebruiker. Aanvullende aanwijzingen voor speciale diensten, Server-Apps of Mobile-Apps zijn opgenomen onder punt 24.

23.6.    Bij functiestoringen in het systeem of in geval van systeemuitval zullen wij ons inspannen om deze zo snel mogelijk te verhelpen. Wij sluiten elke aansprakelijkheid voor schade uit die bij de gebruiker eventueel zou kunnen ontstaan op grond van de niet-beschikbaarheid van het door ons gebruikte databanksysteem.

23.7.    Voor zover wij in het kader van mijn.digitalSTROM toegang bieden tot diensten van derden, zijn de voor de desbetreffende diensten van derden toepasselijke bepalingen uitslaggevend voor wat betreft de beschikbaarheid ervan en de eraan te stellen kwaliteitseisen. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor storingen, geringe kwaliteit en/of onderbrekingen van zulke door derden geleverde diensten.

24.    Bijzondere aanwijzingen voor speciale diensten24.1.    Bijzondere bepalingen voor de Hagelwaarschuwings-App (Hail Service). Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat hagelwaarschuwingen of andere push-berichten uit mijn.digitalSTROM u of uw locale infrastructuur niet bereiken, met name als gevolg van het ontbreken van de verbinding met uw lokale infrastructuur. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat hagelwaarschuwingen of andere push-berichten uit mijn.digitalSTROM niet juist worden doorgegeven of niet correct worden uitgevoerd, met name wanneer dit gebeurt op grond van het feit dat u ons gegevens onvolledig onjuist of ondoelmatig heeft doorgegeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat hagelwaarschuwingen of andere push-berichten uit mijn.digitalSTROM u of uw lokale infrastructuur niet bereiken, niet juist worden doorgegeven of niet correct worden uitgevoerd omdat de gegevens van de externe aanbieder onjuist zijn (inhoudelijk niet juist, niet nauwkeurig, verouderd, op een niet passende wijze geformatteerd, zodat het niet mogelijk was ze naar u door te sturen) of omdat u basisinstellingen heeft geselecteerd die in combinatie met deze gegevens aanleiding hebben gegeven tot verkeerde conclusies of zelfs tot schade.

24.2.    Bijzondere bepalingen voor de notificatiefunctie (User Notification): Wij zijn niet aansprakelijk voor nadelen die ontstaan doordat u onjuiste of voor u nadelige informatie voor een (ongewenste) groep van ontvangers toegankelijk maakt. Wij zijn evenmin aansprakelijk indien de door u voor doorgifte aan de externe aanbieder geselecteerde informatie bij deze externe aanbieder niet correct, onvolledig of te laat wordt getoond. Indien u geen gebruik kunt maken van de dienst omdat u onjuiste basisinstellingen heeft geselecteerd of omdat uw lokale installatie aan huis geen verbinding met het internet heeft (bijvoorbeeld omdat u de modem heeft gedeactiveerd), zijn wij niet aansprakelijk.

24.3.    Bijzondere bepalingen voor de spraakbesturingsfunctie: De spraakherkenningsfunctie is een geautomatiseerde dienst. Wij betrachten ons alle moeite om een zo groot mogelijke betrouwbaarheid bij de interpretatie van uw spraakbevelen te bereiken. Verkeerde interpretaties kunnen echter niet worden uitgesloten. Wij kunnen geen garantie geven dat de spraakherkenningsfunctie onder alle omstandigheden zonder beperkingen foutloos functioneert. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutieve interpretaties. Wij zijn niet aansprakelijk voor het foutieve handelen van spraakdienstverleners die in onze opdracht uw mondelinge invoer tot bevelen interpreteren die wij in het digitalSTROM-systeem verwerken.

25.    Aanpassing van deze gebruiksvoorwaardenDeze gebruiksvoorwaarden regelen de onderlinge betrekkingen tussen de contractpartijen uitputtend. Wij behouden ons het recht voor om de gebruiksvoorwaarden voor mijn.digitalSTROM periodiek te controleren en zonodig aan te passen. Wijzigingen en aanvullingen van de onderhavige gebruiksvoorwaarden delen wij u ofwel schriftelijk, per e-mail en/of online bij uw eerstvolgende log-in in mijn.digitalSTROM mee. Wijzigingen in de overeenkomst die door u zijn geïnitieerd worden niet van kracht zolang wij daarvoor geen instemmende verklaring in schriftelijke vorm hebben afgegeven.

26.    Deelbaarheid26.1.    Indien mocht blijken dat afzonderlijke bepalingen of delen van deze gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of zonder rechtsgevolg zijn of leemtes vertonen, tast dit de geldigheid van de met deze gebruiksvoorwaarden tot stand gekomen rechtsverhouding voor het overige niet aan. De nietigheid, vernietigbaarheid en/of onvolledigheid van een bepaling laat de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onverlet.

26.2.    In de plaats van de nietige, vernietigbare, geen rechtsgevolg hebbende en/of onvolledige bepaling treedt die rechtsgeldige vervangende regeling die de nietige dan wel onvolledige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

27.    Slotbepalingen27.1.    De op basis van deze gebruiksvoorwaarden bestaande rechtsbetrekking tussen de partijen is onderworpen aan het Zwitserse recht, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980.

27.2.    Indien de klant handelt als consument, geldt de wettelijke regeling inzake de rechterlijke bevoegdheid.

27.3.    Indien de klant handelt als ondernemer, is uitsluitend de rechter te Schlieren / ZH bevoegd kennis te nemen van alle geschillen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden. Wij hebben echter altijd het recht ons te wenden tot de rechter van de plaats waar de klant is gevestigd.

 

Any questions? Our experts will be happy to help!

Would you like to learn more about digitalSTROM? Are you looking for an expert near you? Want to experience digitalSTROM in person?

DE/AT +49 221 46781140

CH +41 44 445 99 67

NL +31 85 0090 700

Monday - Friday from 08:00 am until 05:00 pm
You can leave a message outside our business hours
(normal charges for landline calls)

Excellent Smart Home platform

Numerous awards underscore the innovative nature of our system and
our products and attest to digitalSTROM’s popularity.

Once again the most popular app in the Smart Home category of the Focus Money practical test

2017 & 2018

Readers' choice for the trade magazine elektrobörse smarthouse in the category ‘Building Automation’

2016 & 2017

‘Best of 2017’ in the ‘Consumer Electronic’ category at the Innovation Award IT at CeBIT 2017

2017

Juniper Research's ‘Future Digital Award’ for Best Consumer Product in the Smart Home Category

2016

Total Telecom's ‘Internet of Things Award’ in the ‘Smart Home Initiative’ category

2015

‘Quality Award’ from smarthelpers.de for the dS components

2015

Gartner Inc. adds digitalSTROM to its Cool Vendors List

2015

‘Best of 2015’ in the ‘Hardware’ category at the Innovation Award IT at CeBIT

2015

For new and existing buildings.
Reliable and future-proof infrastructure.
Modular design. Can be expanded at any time.
Scroll top