Privacyvoorwaarden

Richtlijnen en bepalingen voor de gegevensbescherming

In verband met het feit dat u gebruik maakt van mijn.digitalSTROM, informeren wij u als volgt:

1.    Toepassingsgebied, verklaring van instemming1.1.    De websites onder het domein digitalstrom.com (hierna: de websites) worden door aizo AG (hierna: ”aizo”, ”wij”, ”ons”) aangeboden. Als gebruiker resp. gebruikster van de websites wordt u onderstaand als "u" of "gebruiker" aangeduid.

1.2.    Deze privacyvoorwaarden regelen de manier waarop wij informatie van gebruikers van de websites verzamelen, gebruiken en behandelen. Zij gelden voor de websites en voor alle door ons online aangeboden diensten. Zij gelden in het bijzonder ook voor het gebruik van mijn.digitalSTROM (zoals onder nummer 2 nader beschreven) door u.

1.3.    Met het gebruik van de websites resp. met de gebruikmaking van een door ons aangeboden dienst verklaart u zich ermee akkoord dat wij de hieronder aangegeven persoonlijke informatie verzamelen en voor de genoemde doeleinden verwerken.
1.4.    Deze instemming kan te allen tijde ex nunc worden ingetrokken.

2.    mijn.digitalSTROM2.1.    mijn.digitalSTROM is het platform voor het beheer en de aansturing van digitalSTROM-componenten. Wij exploiteren mijn.digitalSTROM op een technisch beveiligde serverinfrastructuur, die u via internet onder http://digitalSTROM.com kunt bereiken.

2.2.    Door met goed gevolg uw user account aan te maken kunt u op uw digitalSTROM-server opgeslagen gegevens overdragen aan uw user account bij mijn.digitalSTROM. Om via mijn.digitalSTROM toegang te verkrijgen tot uw dSS moet u daartoe eerst in de dSS autorisatie verlenen. Verdere details met betrekking tot mijn.digitalSTROM vindt u in de digitalSTROM-gebruiksvoorwaarden.

3.    Aan ons doorgegeven informatie in het algemeen3.1.    Wij verzamelen alleen die persoonlijke gegevens van u, die u in het kader van de gebruikmaking van het digitalSTROM-systeem of van door ons geleverde diensten of op andere wijze aan ons doorgeeft. U verstrekt ons in het bijzonder dan persoonlijke gegevens, wanneer u in mijn.digitalSTROM een user account aanmaakt, wanneer u via de websites of via e-mail met ons contact opneemt, op newsletters of mailings reageert of een dienst afneemt waarvoor u moet betalen.

3.2.    Het staat u vrij te beslissen om ons geen persoonsgegevens te verstrekken. Dat kan echter tot gevolg hebben dat bepaalde functies van de websites dan niet kunnen worden gebruikt of dat onze diensten u in het geheel of gedeeltelijk niet ter beschikking staan aangezien bepaalde gegevens in verband met het onderhouden van de gebruikersrelatie of de contractuele relatie absoluut vereist zijn of op technische gronden niet kunnen ontbreken.

3.3.    Op het moment dat u onze websites bezoekt worden op technische gronden bepaalde gegevens aan onze servers doorgegeven, zoals uw IP-adres en/of uw HTTP-proxy, welke website u precies heeft bezocht, welke versie van welke browser u gebruikt, of van waaruit u naar onze websites bent genavigeerd (bv. via een link), uw voorkeurstaal en andere informatie van deze aard.

3.4.    Soms willen wij u met aanvullende bepalingen gericht informeren over bepaalde speciale diensten. Bekijk deze informatie altijd met de speciale app.

4.    Informatie in mijn.digitalSTROM4.1.    mijn.digitalSTROM is een systeem dat voor een correct gebruik is aangewezen op informatie over de taken waarvoor een oplossing moet worden geboden. In mijn.digitalSTROM is daarom in verschillende contexten, in aanvulling op het user account, informatie te vinden over de plaats waar het systeem is geïnstalleerd, de gebruiker en diens wensen en de volgende informatie omtrent de gebruiker:

  • informatie die u zelf in mijn.digitalSTROM invoert (bv. configuratiegegevens) (statisch / door de gebruiker vastgelegd)
  • dynamische informatie, bv. informatie die ons laat zien welke functies u wanneer heeft gebruikt (dynamisch / bij gebruik)
  • informatie over het gebruik van speciale diensten of apps die u in mijn.digitalSTROM gebruikt (dynamisch / bij gebruik)
  • informatie met betrekking tot het systeem, bv. foutmeldingen en andere systeemgebeurtenissen met betrekking tot de gebruiker (dynamisch / bij gebruik)
  • Daarnaast slaat mijn.digitalSTROM nog meer informatie op, die op grond van de geïsoleerde wijze waarop wij die onder ogen krijgen  echter niet is te herleiden tot de individuele gebruiker:
  • statistische informatie
  • systeemgegevens

4.2.    mijn.digitalSTROM synchroniseert deze informatie met de dSS. Deze informatie is gekoppeld aan uw user account.

4.3.    In de punten 4.4-4.15 zijn de nadere details beschreven met betrekking tot de relevante gebruikmaking van gegevens in het kader van de toepassing van mijn.digitalSTROM. Aanvullend zijn punt 5 en punt 6 relevant.

a)    Configuratiegegevens, verdere configuratie-informatie

4.4.    Om uw DigitalSTROM-systemen overeenkomstig uw wensen gebruiksklaar te maken, kunt u ze via mijn.digitalSTROM configureren. Daartoe kunt u parameters die vooraf al zijn vastgelegd overeenkomstig uw behoeften aanpassen. Met de configuratie kan de ruimtelijke situatie op de plaats waar het systeem wordt toegepast worden afgebeeld, de ter plaatse aanwezige stroomcircuits inclusief de aangesloten apparatuur (hardware / toestellen) worden beschreven en vooraf gedefinieerde lichtstemmingen en dergelijke worden opgeslagen om deze herhaaldelijk te kunnen opvragen, weergeven dan wel beschrijven. Configuratiegegevens worden in mijn.digitalSTROM in een configuratiebestand opgeslagen. Als gebruiker kunt u bepalen of u ruimtes, bestemmingen enz. van pseudoniemen of namen voorziet. Door zorgvuldig gebruik te maken van namen (bv. geen namen van ouders, kinderen) bij het benoemen van ruimtes en dergelijke kunt u de gegevens over uzelf en de plaats waar het systeem wordt toegepast tot een minimum beperken. Verwijzingen naar personen kunnen soms geheel worden vermeden door onpersoonlijke configuratiegegevens in te voeren (bv. „Blauwe kamer“ i.p.v. „Kamer Hans“).

4.5.    Aanvullend wordt in mijn.digitalSTROM nog meer informatie met betrekking tot de configuratie opgeslagen die u niet eigenhandig kunt aanpassen (voorbeeld: aantal digitalSTROM-aansluitingen in uw digitalSTROM-systeem). U kunt de toegang op afstand deactiveren om te voorkomen dat deze gegevens in mijn.digitalSTROM worden opgeslagen, maar dat heeft tot gevolg dat de toegang op afstand tot mijn.digitalSTROM geheel komt te vervallen.

4.6.    Configuratiegegevens zijn statisch en blijven ongewijzigd in mijn.digitalSTROM opgeslagen zolang u de betreffende configuratiegegevens niet aanpast of deactiveert (voor zover dat in het systeem mogelijk is).

4.7.    U kunt in de instellingen voor mijn.digitalSTROM vastleggen dat uw lokale dSS-configuratie in uw user account van mijn.digitalSTROM wordt opgeslagen.

b)    Dynamische informatie

4.8.    Met mijn.digitalSTROM bent u in staat om digitalSTROM-aansluitingen en de daarmee verbonden apparatuur (hardware) aan te sturen. Voorwaarde daarvoor is echter wel dat u de actuele stand van een digitalSTROM-aansluiting resp. van het daarmee verbonden toestel dan wel het samenspel van verschillende instellingen (digitalSTROM-aansluitingen / meerdere toestellen) begrijpt en dienovereenkomstig kunt handelen. Dynamische informatie is in dit verband van doorslaggevende betekenis. Voorbeelden van dynamische informatie zijn systeemtoestanden (gegevens aangaande een situatie ter plaatse, bv. („aanwezig“ / „afwezig“; paniekmodus geactiveerd; licht aan; toestel in werking gezet) of de situatie in bepaalde vertrekken waarop het complete systeem kan reageren (bv. spraakbesturing).

4.9.    Indien u een bepaalde functie niet gebruikt, wordt ook geen dynamische informatie gegenereerd.

c)    Informatie met betrekking tot het gebruik van speciale diensten of apps

4.10.    Voor zover u gebruik maakt van applicaties van onze partnerondernemingen kan in het kader van zulke externe diensten eveneens statische of dynamische informatie worden gegenereerd. In de afzonderlijke gebruiksvoorwaarden voor diensten van derden of voor speciale diensten wordt aangegeven hoe u de verwerking van dergelijke informatie in mijn.digitalSTROM kunt vermijden en in hoeverre interactie met informatie van derden resulteert in een voor u relevante verwerking van gegevens.

4.11.    Wij hebben het recht om aanbieders van externe diensten, voor zover noodzakelijk en passend binnen het kader van het nagestreefde doel, toegang te verlenen tot uw in mijn.digitalSTROM opgeslagen gegevens.

d)    Foutmeldingen en andere systeemgebeurtenissen met betrekking tot de gebruiker

4.12.    De dSS is zo ingesteld dat systeemgebeurtenissen in een afzonderlijk, op de dSS liggend event-bestand worden opgeslagen. Bepaalde systemen kunnen bepaalde actuele toestanden opvragen en daarvan gebruik maken. Wij behouden ons het recht voor om de complete Event Log met mijn.digitalSTROM te synchroniseren, teneinde de gebruiker nog meer functionaliteit te kunnen bieden.

4.13.    Met het oog op een verbetering van de kwaliteit van onze serviceverlening kunnen wij voor eigen doeleinden gebruiksgegevens van uw dSS-server uitlezen. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming maken wij geen gebruik van informatie over de manier waarop u het systeem gebruikt die tot de persoon valt te herleiden.

e)    Statistische informatie

4.14.    Wij verzamelen statistische informatie over hoe u mijn.digitalSTROM resp. de daarmee gesynchroniseerde apparatuur gebruikt. In de door ons opgeslagen vorm zijn deze statistische gegevens niet tot personen te herleiden. De onderhavige voorwaarden leggen ons geen beperkingen op bij het analyseren en doorgronden van statistische informatie, het aan de hand daarvan verbeteren van onze systemen en serviceverlening of benutten wij deze statistische informatie voor andere eigen doeleinden.

4.15.    Wij hebben het recht om derden op uiteenlopende wijze te informeren omtrent mijn.digitalSTROM en het gebruik daarvan, zolang dat gebeurt zonder vermelding van persoonlijke gegevens, in het bijzonder dus zonder verwijzing naar u of naar de in het configuratiebestand eventueel beschikbare persoonlijke gegevens.

5.    Informatie op lokale apparatuur5.1.    Voor zover de informatie op de dSS en mijn.digitalSTROM is gesynchroniseerd gelden de onder punt 4 gegeven regels ook voor de bij u geïnstalleerde dSS. Aanvullend gelden de overige bedingen in deze privacyvoorwaarden.

5.2.    Buitenom hetgeen hier onder punt 5 is bepaald vindt geen toegang plaats tot de lokaal bij u opgeslagen informatie.

6.    Informatie op mobiele apparatuur6.1.    Indien u gebruik maakt van mobiele apparatuur voor de toegang tot mijn.digitalSTROM zijn ook op uw lokale toestel gegevens opgeslagen voor dit gebruik (gebruikersinstellingen, favorieten, cache). Alleen u heeft toegang tot deze informatie. Indien u mobiele apparatuur met mijn.digitalSTROM synchroniseert, wordt bij de websites van mijn.digitalSTROM geregistreerd dat u zich met een bepaald toestel toegang heeft verschaft tot uw informatie in mijn.digitalSTROM. Wij mogen statistische gegevens over uw gebruiksgedrag verzamelen zolang deze gegevens niet zijn te herleiden tot een persoon.

6.2.    Als u van onze websites gebruik maakt via een op uw mobiele toestel geïnstalleerde applicatie (”app”), kan in het kader van dit gebruikmaken persoonlijke informatie worden geregistreerd die voor de aanbieder van de applicatie (app) toegankelijk is. Als u een door ons ter beschikking gestelde applicatie (app) gebruikt, gelden deze bepalingen inzake de bescherming van gegevens eveneens, tenzij uit de menunavigatie van de app iets anders blijkt.

6.3.    Bij de meeste mobiele toestellen is het mogelijk het verzenden van informatie voor de locatiebepaling uit te schakelen. Voor zover dergelijke aspecten van belang zijn voor het gebruik van mijn.digitalSTROM wordt daar door ons in speciale bepalingen op gewezen. Voor vragen met betrekking tot de de-activering van met op de locatie betrekking hebbende diensten dient u zich te wenden tot de fabrikant van uw mobiele toestel.

7.    Cookies7.1.    Wij maken gebruik van cookies om uw eindapparatuur te herkennen en u een betere service te kunnen bieden. U kunt het opslaan van cookies verhinderen door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Meer informatie vindt u in onze Cookie Policy .

7.2.    Voor volledige bruikbaarheid van mijn.digitalSTROM is het noodzakelijk dat de systemen van de gebruiker de door ons toegezonden cookies accepteren. U bent ervoor verantwoordelijk de daarvoor benodigde instellingen uit te voeren. Voor wat betreft cookies wijzen wij op de actueel geldende Cookie Policy .

8.    Hoe gebruiken wij verzamelde informatie8.1.    Wij maken gebruik van uw persoonlijke informatie om u onze diensten aan te kunnen bieden, op uw persoonlijke behoeften af te stemmen en voortdurend te kunnen verbeteren.

8.2.    Wij gebruiken persoonlijke informatie met name voor administratieve doeleinden in het kader van de rechtsbetrekking tussen u en ons, om eventuele bestellingen te verwerken en om onze websites en onze diensten te verbeteren.

8.3.    Wij kunnen de via de websites verzamelde informatie bovendien gebruiken voor statistische doeleinden (zoals bv. bezochte pagina’s, op een bepaalde website of op alle websites doorgebrachte tijd, aantal bezoeken, datum en tijd van het bezoek).

8.4.    Wij behouden ons voor met newsletters of incidentele informatieve brieven contact met u op te nemen. Het kan ook voorkomen dat wij in opdracht van geselecteerde derden in verband met hun aanbiedingen contact met u opnemen. Als dat geschiedt, krijgt de betreffende onderneming niet de beschikking over uw naam, uw adres of andere persoonlijke gegevens. Indien u dergelijke aanbiedingen, newsletters of andere berichten niet wilt ontvangen, kunt u dat in uw user account aangeven. Indien wij op basis van het geldende recht uw toestemming moeten verkrijgen alvorens zulke mededelingen te versturen, zullen wij dat doen voordat wij u berichten doen toekomen.

9.    Doorgeven van persoonlijke informatie9.1.    Behoudens het in deze voorwarden bepaalde geldt dat wij uw persoonlijke informatie niet verkopen, uitwisselen of anderszins aan derden doorgeven.

9.2.    Voor zover het wettelijk is toegestaan om persoonlijke informatie aan verbonden of ondergeschikte ondernemingen alsook aan onderaannemers en met de uitvoering van de contractuele relatie belaste derden door te geven, mogen wij persoonlijke informatie ook aan voornoemde bekendmaken. Wij hebben bijvoorbeeld het recht om gegevens die nodig zijn voor de gebruikersadministratie, voor de administratie van de door u afgenomen diensten en voor de facturering van eventuele tegen betaling geleverde diensten (bv. rekeningnummer, naam en adres, de hoogte van een eventuele vergoeding en e-mailadres) aan eventueel voor de uitvoering van deze taken aangetrokken derden door te geven. Derden die ons bij deze taken van dienst zijn, verplichten zich jegens ons de onderhavige privacyvoorwaarden na te leven en passende beveiligingsmaatregelen te treffen. Het doorgeven van deze gegevens aan andere derden of voor andere doeleinden geschiedt niet zonder voorafgaande anonimisering.

9.3.    Wij maken gebruik van de diensten van externe dienstverleners die onze websites beheren of andere activiteiten aanbieden, zoals het toezicht houden op webtraffic, het opmaken van statistische evaluaties (analyse-services zoals Google Analytics, zie hierover ook punt 9.4) of het verzenden van newsletters, mailings of enquêtes. Externe dienstverleners worden eveneens ingeschakeld als wij van talenservices gebruikmaken. Wij zien erop toe dat dergelijke dienstverleners alleen geanonimiseerde gegevens tot hun beschikking krijgen.

9.4.    Wij maken gebruik van de webanalysedienst van Google Inc. („Google“), genaamd „Google Analytics“. Voorwaarde voor de correcte werking van Google Analytics is het plaatsen van "cookies", dus van tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken het gebruik dat u van deze websites maakt te analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie aangaande uw gebruik van deze website wordt in de regel doorgegeven aan een server van Google in de USA en daar opgeslagen. Wij maken gebruik van Google activering waarbij een IP-anonimiseringsfunctie wordt geactiveerd, wat tot gevolg heeft dat Google uw IP-adres slechts in verkorte vorm opslaat. Dit gebeurt in de regel op servers op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Slechts bij uitzondering wordt het complete IP-adres aan een server van Google in de USA overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze websites wordt de door de cookies verkregen informatie door Google gebruikt om uw gebruikmaking van de website te evalueren, om reports over de activiteiten op de website op te maken en om de exploitant van de website andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en van het internet. U kunt de opslag van cookies verhinderen door uw browserinstellingen dienovereenkomstig aan te passen. U kunt bovendien de registratie van de door het cookie gegenereerde en met uw gebruikmaking van de website betrekking hebbende informatie (incl. uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze informatie door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

9.5.    Geanonimiseerde of eventueel op basis van geanonimiseerde informatie samengevoegde gegevens die niet zijn te herleiden tot uw persoon, mogen wij zonder beperking doorgeven.

10.    Beveiligingsmaatregelen10.1.    Wij betrachten ons alle moeite om alle op de websites verzamelde persoonlijke informatie overeenkomstig de geldende standaarden op het gebied van gegevensbescherming te beschermen.

10.2.    Teneinde de veiligheid van uw informatie tijdens de overdracht te beschermen, maken wij voor de codering van de door u doorgegeven informatie gebruik van een veilig overdrachtsprotocol (Secure Sockets Layer, SSL / Transport Layer Security, TLS).

10.3.    Alleen medewerkers die informatie nodig hebben voor de uitvoering van een bepaalde taak hebben toegang tot persoonlijke informatie.

10.4.    In sommige gevallen kunnen wij om beantwoording van beveiligingsvragen en dergelijke vragen voordat wij u bepaalde informatie kunnen verstrekken.

10.5.    Met het oog op uw eigen bescherming adviseren wij u uw wachtwoord en uw computer tegen toegang door onbevoegden te beveiligen. U dient erop toe te zien dat u zich na afloop van elke sessie weer afmeldt.

10.6.    In geval van verhuizing dan wel de verkoop van uw onroerende zaak dient u de verbinding tussen uw user account bij mijn.digitalSTROM en de tot op dat moment gebruikte lokale infrastructuur te verbreken.

10.7.    Indien u een lokale infrastructuur van een rechtsvoorganger overneemt, dient u ervoor te zorgen dat u individuele wachtwoorden kiest teneinde het gebrek in de beveiliging die anders blijft bestaan (ontbrekende of gebrekkige wachtwoordbeveiliging) te sluiten.

11.    Wijziging van deze privacyvoorwaarden11.1.    Wij behouden ons het recht voor om deze privacyvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Bij elke wijziging van deze privacyvoorwaarden zullen wij de geactualiseerde datum bovenaan deze pagina dienovereenkomstig aanpassen.

11.2.    Wij raden u aan deze privacyvoorwaarden regelmatig te raadplegen zodat u onze actuele beleid ter bescherming van uw persoonlijke gegevens op elk moment kunt volgen. Indien u na publicatie van de wijzigingen in de privacyvoorwaarden het gebruik van de websites voortzet, verklaart u zich akkoord met de ingevoerde wijzigingen van de privacyvoorwaarden.

12.    Contact


Mocht u naar aanleiding van deze privacyvoorwaarden nog vragen hebben, kunt u te allen tijde per e-mail contact met ons opnemen: service@digitalstrom.com

Any questions? Our experts will be happy to help!

Would you like to learn more about digitalSTROM? Are you looking for an expert near you? Want to experience digitalSTROM in person?

DE/AT +49 221 46781140

CH +41 44 445 99 67

NL +31 85 0090 700

Monday - Friday from 08:00 am until 05:00 pm
You can leave a message outside our business hours
(normal charges for landline calls)

Excellent Smart Home platform

Numerous awards underscore the innovative nature of our system and
our products and attest to digitalSTROM’s popularity.

Once again the most popular app in the Smart Home category of the Focus Money practical test

2017 & 2018

Readers' choice for the trade magazine elektrobörse smarthouse in the category ‘Building Automation’

2016 & 2017

‘Best of 2017’ in the ‘Consumer Electronic’ category at the Innovation Award IT at CeBIT 2017

2017

Juniper Research's ‘Future Digital Award’ for Best Consumer Product in the Smart Home Category

2016

Total Telecom's ‘Internet of Things Award’ in the ‘Smart Home Initiative’ category

2015

‘Quality Award’ from smarthelpers.de for the dS components

2015

Gartner Inc. adds digitalSTROM to its Cool Vendors List

2015

‘Best of 2015’ in the ‘Hardware’ category at the Innovation Award IT at CeBIT

2015

For new and existing buildings.
Reliable and future-proof infrastructure.
Modular design. Can be expanded at any time.
Scroll top